Algemene voorwaarden

Hieronder publiceren wij de algemene voorwaarden voor ons opleidingsaanbod (cursussen, lessen, workshops en retreats) van ITM Thai Hand Amsterdam. ITM Thai Hand Amsterdam is lid van het Centraal Register Korte Beroepsopleidingen (CRKBO). Deze algemene voorwaarden zijn in lijn met de algemene voorwaarden van het CRKBO.

1.De overeenkomst

De studieovereenkomst komt tot stand tussen de consument die de cursus, workshop, les of retreat afneemt (hierna te noemen ‘u’) en ITM Thai Hand Amsterdam, die de opleiding verzorgt (hierna te noemen Thai Hand). De studieovereenkomst komt tot stand door uw aanvaarding van het aanbod van Thai Hand (de inschrijving) en de bevestiging daarvan door Thai Hand. De studieovereenkomst omvat de opleiding waarvoor u zich inschrijft inclusief het lesmateriaal en de aan de opleiding verbonden lesdagen en examens voor cursussen en retreats. (Voor een workshop en lessen worden geen examens afgenomen). De studieovereenkomst geldt voor de totale studieduur van de opleiding. Thai Hand gaat ervan uit dat u actief aan de opleiding deel zult nemen. Thai Hand draagt zorg voor een goede planning en inroostering van de docenten voor lesdagen en examens. U mag van Thai Hand verwachten dat de opleiding op een hoogwaardig niveau zal worden aangeboden met gekwalificeerde docenten, kwalitatief goed lesmateriaal en deugdelijke faciliteiten. Aan het eind van elke cursus wordt een praktisch examen afgelegd door de student. Bij het succesvol slagen van de cursus, ontvangt de student een certificaat. Thai Hand zal zich inspannen om u in staat te stellen de opleiding met succes af te ronden.

2. Inschrijving en bedenktijd

Door een inschrijving voor een cursus, workshop, les of retreat van Thai Hand gaat u een studieovereenkomst aan voor de duur van de opleiding zoals vermeld in de opleidingsinformatie en verklaart u zich akkoord met de voorwaarden zoals hier vermeld. Indien er voor de opleiding specifieke voorwaarden van toepassing zijn, dan zijn deze vermeld in de opleidingsinformatie. De opleidingsinformatie, zoals de wijze van starten, het lesgeld, de examenkosten en het studieprogramma, vindt u op de website. De diensten en ondersteuning voortvloeiend uit de studieovereenkomst zijn persoonlijk en niet overdraagbaar. De overeenkomst komt tot stand zodra Thai Hand uw inschrijving heeft ontvangen en Thai Hand de ontvangst daarvan heeft bevestigd. Als de inschrijving via internet heeft plaatsgevonden, ontvangt u direct een bevestiging van de overeenkomst per e-mail; als de inschrijving op andere wijze heeft plaatsgevonden, vindt de bevestiging per e-mail plaats. Er geldt een bedenktijd van veertien dagen vanaf het moment dat wij de inschrijving aan u bevestigd hebben (herroepingsrecht). U maakt gebruik van het herroepingsrecht door binnen deze periode per post of e-mail een ondubbelzinnige verklaring te sturen dat u de overeenkomst wilt ontbinden. De 14 dagen bedenktijd zijn kosteloos. Echter, wilt u vanaf 2 weken tot 1 week voor aanvang van de cursus, workshop of retreat annuleren dan zijn wij genoodzaakt 50% van het lesgeld in rekening te brengen in verband met de door ons al gemaakte kosten. Wilt u na 1 week voor aanvang nog annuleren, dan kunnen wij geen geld terug betalen (annuleringsvoorwaarden). U mag uw cursus 1 jaar lang uitstellen zonder administratieve kosten. Bij uitstelling langer dan 1 jaar worden er administratieve kosten in rekening gebracht, dit bedraagt 20% van het lesgeld.

3. Toelatingseisen

Om toegelaten te worden tot de workshops, cursussen, lessen en retreats dient u minstens 18 jaar of ouder te zijn en te beschikken over de Nederlandse, Engelse of Spaanse taal. Onze cursussen, lessen, workshops en retreats worden in het Engels, Nederlands of op aanvraag Spaans gegeven. Het didactisch materiaal is in het Engels. Als er voorkennis nodig is, dan staat dat per cursus of workshop aangegeven.

4. Betalingsmogelijkheden en niet-tijdige betaling

Het actuele lesgeld vindt u op de website van Thai Hand. Het examen bij de cursussen is inbegrepen. Het eerste examen is gratis, in geval van een herexamen brengen wij 75 euro kosten in rekening. Betaling gaat via IDEAL per maand of per studiejaar. Thai Hand garandeert u dat uw lesgeld tijdens uw studie niet wordt gewijzigd. Het lesgeld is altijd inclusief examengeld voor cursussen, tenzij anders vermeld. Voor workshops is er geen examen. U bent in betalingsverzuim op het moment dat de vervaldatum van de factuur is verstreken. Thai Hand zendt na het verstrijken van die datum een betalingsherinnering en geeft u de gelegenheid binnen tien werkdagen na ontvangst van deze betalingsherinnering alsnog te betalen. Als u na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet betaald hebt, is Thai Hand gerechtigd rente en redelijke kosten van (buitengerechtelijke) invordering in rekening te brengen. De rente mag in rekening worden gebracht vanaf het verstrijken van de betalingsdatum en is gelijk aan de wettelijke rente. Gedurende de behandeling van een klacht of geschil zal Thai Hand het in rekening brengen van rente en invorderingskosten opschorten. Indien u niet aan de met u overeengekomen betalingsverplichting voldoet, kan Thai Hand de toelating tot de cursus tijdelijk onderbreken tot de achterstand in betaling is ingelopen. Indien Thai Hand een incassoprocedure start, wordt de vordering uitgebreid tot het gehele bedrag aan nog te betalen lesgeld van het lopende studiejaar, aangevuld met incasso- en bijkomende kosten, en wordt uw studie tijdelijk onderbroken. Bij overdracht naar een incasso bureau vervallen de gegeven kortingen. U blijft te allen tijde zelf aansprakelijk voor nakoming van uw betalingsverplichting inzake lesgeld en overige kosten, ook indien u bij inschrijving hebt aangegeven dat uw werkgever de betaling van de studiekosten op zich heeft genomen. Thai Hand is niet verantwoordelijk voor de actualiteit van de studiematerialen indien uw studie door een vordering enige tijd heeft stilgestaan. Aanschaf van inmiddels geactualiseerd studiemateriaal komt voor uw rekening.

5. Studie- en serviceduur

De studieovereenkomst eindigt automatisch na het verlopen van de studieduur zoals is vastgelegd bij uw inschrijving; de wederzijdse rechten en plichten houden op te bestaan op het moment dat de studieovereenkomst eindigt. Thai Hand biedt u de mogelijkheid om bepaalde cursussen gratis te herhalen zonder opnieuw lesgeld te betalen. Andere cursussen en alle workshops kunt u herhalen voor de helft van het lesgeld. Dit staat per cursus aangegeven. Om de cursus of workshop te herhalen, dient u zichzelf weer in te schrijven met de opmerking dat u herhaalt. Indien tijdens de verlenging van de studieovereenkomst de inschrijving voor een cursus of workshop wordt gesloten dan kunt u indien mogelijk voor een andere datum inschrijven. Thai Hand houdt zich het recht voor om wijzigingen in het studieprogramma door te voeren of cursussen of workshop te annuleren waarbij te weinig deelnemers zich hebben ingeschreven (minder dan 4). Bij onze cursussen, workshops, behandelingen en lessen gaat de deur 15 minuten voor aanvang open voor registratie en om eventueel nog om te kleden. De deur sluit 5 minuten na aanvangstijd, zodat iedereen van de lessen kan genieten zonder onderbrekingen.

6.Tussentijdse beëindiging

Bij Thai Hand schrijft u zich in voor het volledige programma van de opleiding. Tussentijdse opzegging
van de opleiding is te allen tijde mogelijk. Tussentijdse opzegging dient schriftelijk en aangetekend plaats te vinden. Indien u zich online hebt ingeschreven, is het ook toegestaan de overeenkomst
per e-mail op te zeggen. Bij tussentijdse opzegging blijft het verschuldigde lesgeld over het lopende studiejaar verschuldigd c.q. wordt niet gerestitueerd, ongeacht of u al dan niet aan de lessen en examens hebt deelgenomen. Indien u de opleiding tussentijds opzegt, hebt u vanaf de datum van opzegging geen recht meer op studiebegeleiding en deelname aan lessen en examens. De tussentijdse opzegging is pas officieel als u van Thai Hand een bevestiging hebt ontvangen. Indien u de overeenkomst wilt opzeggen met ingang van het volgende studiejaar, dan dient u dit uiterlijk twee maanden voor het verstrijken van het lopende studiejaar (van twaalf maanden) aan te geven. Dit biedt Thai Hand de mogelijkheid haar planning hierop aan te passen. Indien de opzegging korter dan twee maanden voor aanvang van een komend studiejaar aan Thai Hand is verzonden, dan wordt dat studiejaar als lopend studiejaar aangemerkt. Bij de vaststelling van de verzenddatum wordt de datum poststempel als verzenddatum aangemerkt. Indien u per e-mail opzegt, geldt de verzenddatum van de e-mail. Lesgeld dat vooruitbetaald is over studiejaren die volgen op het lopende studiejaar, zal worden terugbetaald onder aftrek van eventueel toegekende kortingen. Bij het overlijden van de student eindigt de overeenkomst onmiddellijk en vervalt de resterende betalingsverplichting.

7. Lesmateriaal

Het lesmateriaal inclusief extra materiaal online verstuurd van de opleiding waarvoor het lesgeld is betaald, mag u behouden, maar niet anders gebruiken dan voor persoonlijke studie. Het verkopen of afstaan van het lesmateriaal aan derden is niet toegestaan. Het auteursrecht en het intellectueel eigendomsrecht van het studiemateriaal berusten bij Thai Hand (voor zover van toepassing).

8. Exameninformatie

Voor onze cursussen geldt: U kunt uw examen per email aanvragen wanneer u er zelf klaar voor bent. Dan plannen we in overleg een datum. Het eerste examen is gratis. Voor een herhaalexamen betaalt u 75 euro. De examens zijn praktijk examens. Onder toezicht van de docent geeft u de geleerde massage aan een onafhankelijk model dat wij regelen. Het model en de docent geven beiden onafhankelijk van elkaar feedback aan de hand van een examenformulier. U bent zelf verantwoordelijk voor de aanmelding voor het examen. Het niet deelnemen aan de toetsing of tussentijdse opzegging van uw opleiding bij Thai Hand resulteert niet in restitutie van het al dan niet vooraf in rekening gebrachte examengeld. Indien u niet aan uw betalingsverplichting voldoet, kan Thai Hand u het recht tot het maken van examen ontzeggen.

9. Klantenservice

Thai Hand doet er uiteraard alles aan om u een zo goed mogelijke opleiding te bieden. Mocht u toch een opmerking of klacht hebben over de geboden service, dan kunt uw opmerking of klacht telefonisch of per e-mail bij ons indienen. Thai hand zal alles in het werk stellen om de klacht zo spoedig mogelijk en natuurlijk naar volle tevredenheid te verhelpen. De verantwoordelijkheid voor het tijdig en correct doorgeven van uw persoonlijke gegevens berust te allen tijde bij u. Thai Hand draagt geen verantwoordelijkheid voor consequenties voortvloeiend uit het niet tijdig aanpassen van persoonlijke gegevens. Voor de behandeling van vragen van administratieve aard of over de inhoud van de opleiding zijn de wij telefonisch en per e-mail bereikbaar. Deze vragen worden door Thai Hand binnen tien werkdagen beantwoord, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Vragen die een voorzienbaar langere verwerkingstijd vragen, worden door Thai Hand per omgaande beantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer u een antwoord kunt verwachten. Klachten worden afgehandeld conform de klachtenprocedure die gepubliceerd is op de website van Thai Hand.

10.Toepasselijk recht en aansprakelijkheid

Op de studieovereenkomst is Nederlands recht van toepassing. Voor zover Thai Hand toerekenbaar tekortschiet en u daardoor schade lijdt, is de aansprakelijkheid van Thai Hand beperkt tot vergoeding van de directe schade. Massage is geen vervanging voor een medisch onderzoek of behandeling. U bent verantwoordelijk voor het zoeken naar het advies van een arts of een ander gekwalificeerd medisch specialist voor mentale en/of fysieke kwalen. Voor aanvang van de massagebehandeling, cursus, workshop, les of retreat geeft u op ons registratieformulier uw medische gegevens weer. U bent zelf verantwoordelijk om wijzigingen in uw medische gegevens tijdig aan ons door te geven, zodat wij uw medische dossier kunnen bijhouden. U begrijpt dat er geen aansprakelijkheid van de kant van Thai Hand of de individuele massage therapeut zal zijn als u uw nieuwe of geactualiseerde medische situatie niet tijdig heeft doorgegeven. Thai Hand is niet verantwoordelijk voor persoonlijk letsel of materiële schade als gevolg van een van haar diensten. Partijen zijn aansprakelijk voor zover dit uit de wet of de overeenkomst voortvloeit met dien verstande dat de financiële aansprakelijkheid van Thai Hand zich beperkt tot de hoogte van de ter zake doende verzekeringsuitkering.

11. Wet bescherming persoonsgegevens

In het kader van de Wet bescherming persoonsgegevens worden de door u verstrekte gegevens, zoals naam, adres en woonplaats, opgenomen in de administratie. Thai Hand zal uw gegevens alleen gebruiken om u te blijven informeren over de opleidingen van Thai Hand of daaraan gerelateerde informatie. Indien u bezwaar hebt tegen dit gebruik van uw gegevens, dan kunt u dit schriftelijk of via e-mail aan Thai Hand laten weten. Daarnaast wordt de medische informatie die u invult voor aanvang van de workshop, cursus, behandeling, les of retreat opgenomen in onze administratie. Deze administratie wordt door ons vertrouwelijk behandeld. Thai Hand verkoopt geen persoonlijke gegevens aan derden.

12. Schorsing

Thai Hand behoudt zich het recht voor studenten in bijzondere omstandigheden te weigeren, schorsen en/of te verwijderen. Dit geldt voor studenten die frauduleuze handelingen plegen of zich niet gedragen volgens de sociale norm en zich agressief of gewelddadig gedrag aanmeten in communicatie, zowel telefonisch als digitaal of in persona.

13.Wijziging voorwaarden

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, kunnen de algemene voorwaarden door Thai Hand worden gewijzigd. Thai Hand zal wijzigingen minimaal twee weken voor de ingangsdatum publiceren op de website van Thai Hand.